GSF – sportief  Zelzate

              Zwemmen


 

Huishoudelijk reglement.


 

Stichtingsdatum: 1978

 

 

Benaming, structuur, doel.

 

1        De vereniging heeft als naam GSF – sportief Zelzate - zwemmen.

2        De zwemclub is een recreatieve sportvereniging aangesloten bij de Gezinssportfederatie (GSF). De GSF is gevestigd te 1050 Brussel, Troonstraat 125. (recreatief: er is geen instapniveau vereist, we sporten recreatief; iedereen is welkom)

3        De club is verzekerd bij GSF.

4        De club stelt zich tot doel kleuters vanaf ongeveer 3 jaar de kans te geven op een zinvolle manier en zo veilig mogelijk te leren zwemmen. Eenmaal zij kunnen zwemmen kunnen zij doorschuiven naar het clubzwemmen waar zij recreatief kunnen zwemmen en diploma’s behalen.

 

Aansluiting en verzekering.

 

5        Alle leden moeten verzekerd zijn bij de verzekeringsmaatschappij waarbij GSF aangesloten is.

6        Een kind is lid van GSF – sportief zwemmen als het lesgeld betaald is.

a.       Indien men lid is van de Gezinsbond krijgt men korting.

b.      Bij 3 leden uit eenzelfde gezin is er een korting voorzien.

7        Elk lid krijgt een GSF-lidkaart.

8        GSF biedt aan al haar sportende leden een sportongevallenverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid, rechtsbijstand en Lichamelijke Ongevallen) aan. De sportclubverantwoordelijke, bestuursleden en monitoren worden ook verzekerd via deze polis.

9        Als een kind zich kwetst wordt er een ongevallenformulier meegegeven. Dit moet ’s anderendaags  ingevuld en opgestuurd worden naar de Gezinssportfederatie, Troonstraat 125, 1050 Brussel.

10    Aansluiting voor kansarme kinderen.Dit gebeurt langs het OCMW om. Dit om de privacy te respecteren.

 

 

Inkomsten en uitgaven.

11    De inkomsten van onze zwemclub bestaan uit de lidgelden van de aangesloten leden, mogelijke activiteiten en mogelijke subsidies.

12    De uitgaven zijn de huurprijs van het zwembad, de vergoeding van de lesgevers, aankoop van materialen, een geschenkje voor de Sint, Pasen,…, drukwerken.

 

Het bestuur

13    Het bestuur is samengesteld uit minstens drie leden. Kandidaat bestuursleden kunnen zichzelf melden of kunnen door het bestuur gevraagd worden.

14    Het bestuur vergadert minimaal drie maal per jaar. De vergaderingen kunnen ook samenvallen met de bestuursvergaderingen van de Gezinsbond Zelzate.

15    De voorzitter roept het bestuur samen op eigen initiatief of op vraag van de bestuursleden. Het aanduiden van de datum van de volgende vergadering kan best op een vergadering zelf vastgelegd worden.

16    Op voorstel van het bestuur wordt een algemene vergadering gehouden. Hier wordt de begroting van het volgend jaar goedgekeurd.

17    Men is bestuurslid zolang men geen ontslag neemt als bestuurslid, of uitgesloten wordt uit het bestuur door minstens de helft van het bestuur.

18    Taak van het bestuur:

De voorzitter:

·         Heeft aandacht voor de belangen van de vereniging.

·         Heeft de algemene leiding van de organisatie.

·         Ziet erop toe dat genomen maatregelen en acties met het doel overeenstemmen en ten gepaste tijde uitgevoerd worden.

·         Bepaalt samen met het bestuur het beleid en zorgt voor een permanente evaluatie.

·         Keurt de verslagen goed.

·         Komt uit voor de vereniging naar gemeente, contacten met GSF, pers, sponsors, etc

              De secretaris:

·         Maakt de verslagen van de vergaderingen.

·         Verzorgt de ledenadministratie.

·         Is de contactpersoon met de Gezinssportfederatie voor de aansluiting en de verzekering van de leden;

·         Bezorgt de leden de nodige formulieren voor ongevalsaangifte

·         Bezorgt de formulieren voor de ziekenfondsen voor de tegemoetkoming van het lidgeld.

·         Zorgt voor de uitnodigingen van vergaderingen en activiteiten.

              De penningmeester:

·         Volgt alle financiële verrichtingen.

·         Bereidt de begroting van de vereniging voor.

·         Licht de begroting toe bij het bestuur.

·         Volgt inkomsten en uitgaven nauwkeurig op en meldt onregelmatigheden aan de voorzitter en het bestuur.

·         Is betrokken bij besprekingen over financieel belangrijke contacten.

              Communicatieverantwoordelijke:

·         Komt uit voor de verenigingen naar gemeente, contacten GSF,pers, sponsors,…

 

 

Accommodatie.

 

19    Subtropisch zwembad TMVW 'Eurohal', Oostkade 1/A000 te 9060 Zelzate

20    In het zwembad beschikken wij over allerhande drijfmiddelen, zwemplanken, zwemgordels, zwemvliezen,…. Dit alles staat ter beschikking van onze leden.

21    Om de kleuters gemakkelijk te herkennen worden badmutsen van verschillende kleuren ter beschikking gesteld.

 

Initiatieles voor clubzwemmers.

 

22    Nieuwe leden die zich aanmelden voor het clubzwemmen kunnen de eerste les van het schooljaar gratis deelnemen. Om deel te nemen aan het clubzwemmen moet men 25 m kunnen zwemmen  (= A-diploma) en ev. diploma voorleggen.

 

Afspraken.

23    Aansluiten bij onze zwemclub wil zeggen dat men akkoord gaat met enkele afspraken.

24    Betalingen gebeuren op rek. 001-3373633-49

25    Kledij: we raden gemakkelijke zwemkledij aan.

26    Lange haren kunnen het best samengebonden worden.

27    Er worden geen juwelen gedragen tijdens de zwemles.

28    Een zwembril mag maar moet niet bij het clubzwemmen.

29    Wie een badmuts kreeg moet die gebruiken. Dit is voor de veiligheid van je eigen kind. De lesgever herkent zo gemakkelijk zijn kinderen.

30    Bij het binnenkomen in het zwembad meld men zich eerst aan bij een bestuurslid van de Gezinsbond. (tafel aan de inkom) De aanwezigheden worden er opgenomen en de inkom van het zwembad wordt er betaald en er wordt een toegangskaartje  voor het zwembad gegeven.

31    Kinderen van de watergewenning en het beginnend zwemmen gaan naar de gemeenschappelijke kleedkamer. Zij worden vergezeld van een volwassene.

Deze kinderen worden afgehaald door een monitor van  GSF –sportief.

Deze kinderen worden eerst naar de toiletten gebracht daarna naar de douche.

Deze kinderen gaan dan samen naar het zwembad en worden afgeleverd aan de lesgeefster. Kinderen die tijdens de zwemles naar het toilet moeten worden begeleidt door onze monitor.

32    Kinderen van het clubzwemmen. Deze kinderen mogen zich omkleden in een individuele kleedkamer. Zij hangen hun kledij in een locker. Zij gaan zelfstandig douchen en komen naar het peuterbadje. Daar wachten zij op hun lesgeefster die hen daar komt afhalen.

33    Ouders zijn niet toegelaten in het zwembad. Er is de mogelijkheid om iets te nuttigen in de cafetaria.

34    Na de zwemles worden de kinderen onmiddellijk afgehaald door een volwassene. Er is geen opvang voorzien.

35    Het reglement kan ten allen tijde aangepast worden.

Organogram