GSF – sportief  Zelzate

              Turnen

 

 

Huishoudelijk reglement.

Stichtingsdatum: 1965

 

 

Benaming, structuur, doel.

 

1        De vereniging heeft als naam GSF – sportief  Zelzate Turnen.

2        De turnclub is een recreatieve sportvereniging aangesloten bij de Gezinssportfederatie (GSF). De GSF is gevestigd te 1050 Brussel, Troonstraat 125. (recreatief: er is geen instapniveau vereist, we sporten recreatief; iedereen is welkom)

3        De club is verzekerd bij GSF.

4        De club stelt zich tot doel volwassenen de kans te geven om op een zinvolle, recreatieve  manier en in groep te werken aan hun conditie.

 

 

Aansluiting en verzekering.

 

5        Alle leden moeten verzekerd zijn bij de verzekeringsmaatschappij waarbij GSF aangesloten is.

6        Een volwassene is lid van GSF – sportief turnen als het lesgeld betaald is.

a.       Indien men lid is van de gezinsbond krijgt men een korting.

b.      Voor een 2de lid uit eenzelfde gezin is er een korting mogelijk.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

7        Elk lid krijgt een GSF-lidkaart.

8        GSF biedt aan al haar sportende leden een sportongevallenverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid, rechtsbijstand en Lichamelijke Ongevallen) aan. De sportclubverantwoordelijke en de bestuursleden worden ook verzekerd via deze polis.

9        Als een volwassene zich kwetst wordt er een ongevallenformulier meegegeven. Dit moet ’s anderendaags binnen ingevuld en opgestuurd worden naar de Gezinssportfederatie, Troonstraat 125, 1050 Brussel.


 

Inkomsten en uitgaven.

 

10    De inkomsten van onze turnclub bestaan uit de lidgelden van de aangesloten leden, mogelijke activiteiten en mogelijke subsidies.

11    De uitgaven zijn de huurprijs van de turnzaal, de vergoeding van de lesgevers, aankoop van materialen, een geschenkje voor de Sint, Pasen,…, drukwerken.

 

Het bestuur

 

12    Het bestuur is samengesteld uit minstens drie leden. Kandidaat bestuursleden kunnen zichzelf melden of kunnen door het bestuur gevraagd worden.

13    De voorzitter roept het bestuur samen op eigen initiatief of op vraag van de bestuursleden. Het aanduiden van de datum van de volgende vergadering kan best op een vergadering zelf vastgelegd worden.

14    Men is bestuurslid zolang men geen ontslag neemt als bestuurslid, of uitgesloten wordt uit het bestuur door minstens de helft van het bestuur.

15    Bestuur

a.       Samenstelling bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester, communicatieverantwoordelijke, bestuursleden

 

b.      Taak van het bestuur:

De voorzitter:

·         Heeft aandacht voor de belangen van de vereniging.

·         Heeft de algemene leiding van de organisatie.

·         Ziet erop toe dat genomen maatregelen en acties met het doel overeenstemmen en ten gepaste tijde uitgevoerd worden.

·         Bepaalt samen met het bestuur het beleid en zorgt voor een permanente evaluatie.

·         Zorgt voor de overeenkomst van de turnzaal en toegang hiertoe gedurende het turnseizoen.

 

              De secretaris:

·         Maakt de verslagen van de vergaderingen en het jaarverslag.

·         Verzorgt de ledenadministratie.

·         Is de contactpersoon met de Gezinssportfederatie voor de aansluiting en de verzekering van de leden;

·         Bezorgt de leden de nodige formulieren voor ongevalaangifte

·         Bezorgt de formulieren voor de ziekenfondsen voor de tegemoetkoming van het lidgeld.

·         Zorgt voor de uitnodigingen van vergaderingen en activiteiten.

 

              De penningmeester:

·         Volgt alle financiële verrichtingen.

·         Bereidt de begroting van de vereniging voor.

·         Licht de begroting toe bij het bestuur.

·         Maakt het financieel jaarverslag op.

·         Volgt inkomsten en uitgaven nauwkeurig op en meldt onregelmatigheden aan de voorzitter en het bestuur.

·         Is betrokken bij besprekingen over financieel belangrijke contacten.

 

              De communicatieverantwoordelijke:

·         Komt uit voor de vereniging naar gemeente, contacten met GSF, pers, sponsors, website, etc.

 

 

Accommodatie.

 

16Turnzaal 2de graad, Sint-Laurens, Patronagestraat 51, 9060 Zelzate. (de vroegere Turnzaal Maria Middelares)

Initiatieles voor nieuwe leden.

17    Nieuwe leden die zich aanmelden voor het turnen kunnen de eerste les van het schooljaar gratis deelnemen.

Afspraken.

18    Het reglement kan ten allen tijde aangepast worden.

Organogram